زندگیم به پای زندگیت

زندگیم به پای زندگیت

"هدیه ای از جنس آرامش، به وسعت جان " به یاد آتشنشان های فداکار پلاسکو

شماهم می تونید با نشر دادن این پوستر، مثل گذشته حامی کمپین چهارشنبیسوز باشید.
منتظر پوسترهای جدید این کمپین باشید. گروه ایده پردازان هما