زردی من از تو سرخی تو از من

زردی من از تو سرخی تو از من

بیایم امسال به جای استفاده از وسایل آتش بازی خطرناک و پر سروصدا ، مثل قدیما 3 تا آتیش کوچیک درست کنیم، از روش بپریم و این جشن باستانی ایران رو زنده نگه داریم شاید اینجوری اتش نشنان عزیزمون هم با آرامش تو این جشن همراه ما باشند. شماهم می تونید با نشر دادن این پوستر، مثل گذشته حامی کمپین چهارشنبیسوز باشید. منتظر پوسترهای جدید این کمپین باشید. 

گروه ایده پردازان هما